Jawapan Parlimen tentang pelarasan harga kontrak tanpa syarat kepada kontraktor

MESYUARAT KETIGA, PENGGAL KEDUA
PARLIMEN KELIMA BELAS
2023
HARI SELASA : 17 OKTOBER 2023

TUAN MOHD AZIZI BIN ABU NAIM [ GUA MUSANG ] minta MENTERI
PENDIDIKAN menyatakan mengapa Unit Perolehan KPM tidak segera
membayar Pelarasan Harga Kontrak tanpa syarat kepada kontraktor yang
melaksanakan Kontrak Kebersihan Bangunan dan Kawasan yang mendapat
kontrak sebelum perintah pelaksanaan gaji minima RM1,500.00 pada Mei
2022.