Jawapan Parlimen tentang pelarasan harga kontrak tanpa syarat kepada kontraktor

MESYUARAT KETIGA, PENGGAL KEDUAPARLIMEN KELIMA BELAS2023HARI SELASA : 17 OKTOBER 2023 TUAN MOHD AZIZI BIN ABU NAIM [ GUA MUSANG ] minta MENTERIPENDIDIKAN menyatakan mengapa Unit Perolehan KPM tidak segeramembayar Pelarasan Harga Kontrak tanpa syarat kepada kontraktor yangmelaksanakan Kontrak Kebersihan Bangunan dan Kawasan yang mendapatkontrak sebelum perintah pelaksanaan gaji minima RM1,500.00 pada Mei2022.